اولین همایش ملی آینده پژوهی آموزش عالی ایران؛ چشم انداز بین المللی شدن دانشگاهها و چالش های آن

The First National Conference on the Futures Studies of Higher Education in Iran: Internationalization of Universities; Perspectives and Challenges

 
        |     20:50 - 1395/11/02  
 

ورود به کنترل پنل کاربران